Vi vil gjøre mer arkitektonisk belysning for profesjonelle aktører

Det er velkjent at sollys er viktig for bygg, men arkitektonisk belysning blir forbausende ofte stemoderlig behandlet, selv om vi vet at godt kunstig lys fører til økt følelse av trygghet, økt fremkommelighet, økt trivsel, økt bruk av arealer som ellers var lite brukt, samt at godt kunstig lys er vakkert og forskjønner omgivelsene.

I alle ambisiøse byggeprosjekter bør alle virkemidler brukes til sitt fulle. Vi hjelper deg å realisere potensialet til kunstig belysning.

 

Arkitektonisk belysning for entreprenører og utbyggere

Lys til ditt hus gjør hvert år oppdrag for borettslag, belysningsleverandører og entreprenører rundt særlig utomhus belysning av fellesarealer.

Vi har kompetanse på belysning av fellesareal.

Det er opp til den enkelte oppdragsgiver hvordan vi skal samarbeide, men slik gjør vi det oftest:

 

Gjennomgang av plantegninger og situasjonsplaner

Vi går sammen gjennom oppdragsgivers fremtidige bruk av den aktuelle eiendommen og ser på tekniske, estetiske og budsjettmessige aspekter. Forskjellige brukergruppers behov for godt lys diskuteres og defineres. Jo mer direkte informasjon vi kan få, jo bedre er det.

Hvis det ikke foreligger ordentlige tegninger, lager vi en mer skissepreget tegning av eiendommen.

Aktuelle spørsmål som tas opp i denne fasen kan være:

  • Hva er eiendommens visuelle identitet? (Arkitektur, natur, evt. bedriftsidentitet, merkevarebygging)
  • Kreves det en spesiell type armaturer: Store lysekroner, kun innfelt belysning, skinner eller lignende?
  • Hvem er brukerne og hvilke behov har de? Er det for eksempel behov for trivselsfremmende lys?
  • Hvordan og når beveger brukerne seg på eiendommen?
  • Ønsker oppdragsgiver nye aktiviteter på eiendommen eller et annet bevegelsesmønster?
  • Er det noen spesielle estetiske kvaliteter man ønsker å fremheve eller kanskje skjule?
  • Hvilke behov for lysstyring har prosjektet?
  • Hvordan er budsjettrammene?

Etter at disse spørsmålene er besvart, eller i hvert fall diskutert, kommer spørsmålet som er basis for lysplanene:

  • Hvilket lyskonsept og hvilke armaturer kan best tjene prosjektet?

 

Vi er leverandør-uavhengige og foreslår produktene som passer best til ditt prosjekt.

Befaring på eiendommen

Hvis mulig, gjennomføres en befaring. Dette er en stor fordel, ettersom et bygg eller et område ofte byr på små detaljer som med hell kan lyssettes, men som ikke alltid fremkommer i en tegning. Det er også mye lettere å gjøre en vurdering av eksisterende lyssetting på stedet enn på en tegning. Hvis ditt prosjekt er lite omfattende, holder det kanskje med en befaring alene.

 

Utarbeidelse av lysplaner

Dialux

Hvis det finnes en dwg-fil av plantegninger/situasjonsplan, brukes denne belysningsplanlegging. Hvis det kun finnes f.eks gamle håndtegninger av eiendommen, skannes som regel disse og brukes som basis for lysplanene.

Til et middels stort til stort prosjekt, lages en lysberegningsmodell i Dialux Evo. En slik 3D-modell gir mulighet til å visualisere hvordan lyset blir, og man kan også til en viss grad se hvordan armaturene ser ut i det aktuelle miljøet. Det er også lett å vise hvordan forskjellige tilnærminger til belysning gir forskjellig resultat. En Dialux-modell er et godt verktøy når mange mennesker skal bli enige om lyssettingen, da det er en visuell fremstilling.

Hvis prosjektet er enten veldig lite eller veldig stort, kan det være at en Dialux-modell ikke er veien å gå – dette må vurderes prosjekt for prosjekt.

 

Armaturliste

Det utarbeides en armaturliste, og hvis relevant kan denne inneholde for eksempel veiledende priser. Pr i dag  gjør vi ikke overslag over monteringskostnader, grøfting, kabeltrekking og så videre.  Hvis ønskelig, kan det lages flere armaturlister i forskjellige priskategorier eller med forskjellige armaturer eller annet utstyr. Master  og pullerter kan f. eks beskrives i tre eller i stål, de kan være koniske eller runde.

Hvis oppdragsgiver ønsker at veiledende priser oppgis, må likevel priser innhentes på nytt av det firmaet som står ansvarlig for innkjøp. Priser som eventuelt er oppgitt i lysplanen vil dermed i dobbelt forstand være «veiledende».

Blogg: 10 gode grunner til at du bør bruke en lyskonsulent!

Skriftlig presentasjon, rapporter

Til en del prosjekter vil man ønske en eller annen form for rapport eller presentasjon hvor det argumenteres for valget. Dette tilbyr vi selvfølgelig, og vi velger form ettersom hva som passer prosjektet.

 

Muntlig presentasjon, innsalg

Det er fullt mulig å be om en muntlig presentasjon av lyskonseptet, for eksempel til et styremøte, et styringsgruppemøte eller en generalforsamling. Erfaringsmessig er belysningsplanlegging et tema de fleste kan lite om, og en slik muntlig presentasjon oppfattes ofte som både morsom og lærerik, i tillegg til at den vil kunne selge konseptet inn til en eventuell skeptisk beslutningstager. Til en slik presentasjon er det ofte gunstig å kunne vise en Dialux-modell, da denne åpner for at man «går rundt i landskapet».

 

 

Start typing and press Enter to search

Lyssetting for private hjem